Regulamin

Szanowni Goście !

Cieszymy się, że wybraliście Collins Resorts na miejsce wypoczynku. Postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań i dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku. Poniższy Regulamin pozwoli Państwu na zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w trakcie Państwa pobytu w Collins Resorts.
Kierownictwo i Pracownicy Collins Resorts będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

 

REGULAMIN

Ośrodków Collins Beach w Sianożętach przy ul. Sztormowej 1 w Sianożętach oraz Collins Holiday w Sianożętach przy ul. Środkowej 2, prowadzonych przez COLLINS PROPERTY sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02 – 677) przy ul. Taśmowej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232147, REGON: 140105182, NIP: 5213337312 (zwanych dalej łącznie „Collins Resorts”).

 

 

 • Postanowienia ogólne

 

 

 1. Regulamin Collins Resorts (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Collins Resorts i jest integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a Collins Resorts, do której zawarcia dochodzi poprzez przesłanie wiadomości z akceptacją Regulaminu do Collins Resorts lub podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, lub poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Collins Resorts. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Collins Resorts.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie internetowej Collins Resorts pod adresem www.collins-resorts.pl.
 4. Na terenie Collins Resorts w Sianożętach mają prawo przebywać wyłącznie:
 1. goście posiadający rezerwację na pobyt w Collins Resorts (zwani dalej „Gośćmi”) – określani na podstawie potwierdzonej rezerwacji i dokonanej
  w pełnej wysokości wpłaty za pobyt,
 1. Goście przebywając na terenie Collins Resorts zobowiązują do zachowania się
  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych Gości, osób zatrudnionych w Collins Resorts, i niezagrażający mieniu Collins Resorts.
 2. Dzieci i młodzież do lat 18, mogą przebywać na terenie Collins Resorts tylko pod opieką osób pełnoletnich. Za zachowania dzieci i młodzieży do lat 18, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody na terenie Collins Resorts, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci/młodzieży do lat 18.
 3. Zasady działania wydzielonych na terenie Collins Resorts placów zabaw dla dzieci oraz budynków Kids Club, regulują odrębne regulaminy dostępne
  w recepcji Collins Resorts. Goście Collins Resorts są do przestrzegania ww. regulaminów.
 4. W trakcie pobytu w Collins Resorts, Goście zobowiązani są do noszenia opasek potwierdzających opłacony pobyt w Collins Resorts. Osoba, która nie będzie posiadała opaski może zostać wyproszona z terenu Collins Resorts.
 5. Teren Collins Resorts jest ogrodzony i monitorowany.
 6. Domki Collins Resorts wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się
  o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. 
 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 14:00 poprzedzającej dzień,
  w którym upływa termin najmu domku. Collins Resorts uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 8. Życzenie wcześniejszego wyjazdu (przed godz. 10.00 ostatniej doby pobytu) Gość winien zgłosić w recepcji, w godzinach jej pracy tj. między 9.00 a 19.00 wcześniejszego dnia. 
 9. Życzenie późniejszego przyjazdu, po godz. 19.00 danego dnia, Gość winien zgłosić drogą mailową, na adres: rezerwacje@collins-resorts.pl do godz. 19.00
  (w godzinach pracy recepcji) – w takim wypadku pracownik Collins Resorts będzie oczekiwał na przyjazd Gościa po godz. 19.00 (drogą mailową                                w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Gościa zostanie podany numer telefonu kontaktowego do osoby oczekującej).
 10. Jeżeli Gość nie opuści domku do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, Collins Resorts będzie uprawniona do naliczenia opłaty stanowiącej 10% ceny dnia za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w opuszczeniu domku. Przed opuszczeniem Collins Resorts dokonane zostanie rozliczenie za zużyte media oraz usługi dodatkowe. 
 11. Na terenie Collins Resorts obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 wieczorem do 7.00 rano. 
 12. Zachowanie Gości znajdujących się na terenie Collins Resorts nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości lub osób zatrudnionych w Collins Resorts. Collins Resorts może odmówić dalszego świadczenia usług każdej osobie, która narusza tę zasadę.
 13. Na terenie Collins Resorts obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów
  i wyrobów tytoniowych. W przypadku naruszenia zakazu, Collins Resorts ma prawo obciążenia osoby naruszającej ww. zakaz karą umowną w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 14. Na terenie Collins Resorts na placach zabaw oraz w obrębie budynków przeznaczonych do użytku wszystkich Gości zakazane jest spożywanie alkoholu.
 15. Przebywając na terenie ośrodka Collins Resorts Gość wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku własnego oraz osób, które pozostają pod jego opieką prawną, traktowanego jako szczegół większej całości, który może być użyty przez Collins Resorts do promocji poprzez publikację zdjęć na materiałach reklamowych, stronie internetowej lub serwisach społecznościowych.
  W przypadku sprzeciwu Gościa co do utrwalenia lub wykorzystania wizerunku
  w ww. sposób, Collins Resorts podejmie działania zmierzające do niewykorzystywania utrwalonego wizerunku do produkcji nowych materiałów reklamowych, a także usunie je ze strony internetowej lub serwisów społecznościowych. 

 

 

 • Korzystanie z Collins Resorts

 

 

 1. Rezerwacja pobytu:
 1. Gość dokonuje rezerwacji pobytu za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.collins-resorts.pl lub pod adresem: rezerwacje@collins-resorts.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 603 82 82 82, +48 883 66 55 44,
 2. w ramach dokonania rezerwacji za pobyt, Gość jest zobowiązany do dokonania wpłaty zaliczki za pobyt w wysokości do 40% całej ceny, przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji. Wpłata zaliczki jest warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji. Do wpłaconej zaliczki stosuje się art. 394 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny tj. wpłacona zaliczka ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymaną zaliczkę zachować, a jeżeli sama ją dała, może zażądać sumy dwukrotnie wyższej.
 3. przy dokonaniu przelewu zaliczki Gość jest zobowiązany do wskazania w tytule przelewu imienia i nazwiska oraz numeru rezerwacji,
 4. pozostała część ceny pobytu (100% ceny minus wpłacona zaliczka) płatna jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji,
  w terminie do dnia poprzedzającego przyjazd Gościa przy czym płatność uznaje się za dokonaną wyłącznie w przypadku zaksięgowania pełnej ceny pobytu na rachunku bankowym Collins Resorts. W przypadku braku zaksięgowania pełnej ceny pobytu na rachunku bankowym, Collins Resorts ma prawo odmówić świadczenia usług na rzecz Gościa,
 5. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie do 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, Gość jest uprawniony do otrzymania zwrotu całej wpłaconej zaliczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji
  z pobytu,
 6. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie mniejszym niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, Collins Resorts ma prawo zatrzymać 100% wpłaconej przez Gościa zaliczki (w wysokości całej wpłaconej kwoty), chyba, że Collins Resorts wynajmie wskazany domek innym osobom. W takim wypadku Collins Resorts zwróci na rzecz Gościa kwotę zaliczki w takim stopniu (proporcjonalnie) w jakim dokonał wynajmu danego domku na rzecz innej osoby (w razie wynajmu na taki sam okres lub dłuższy zwrot 100% wpłaconej zaliczki, w razie wynajmu na okres krótszy zwrot proporcjonalnej części zaliczki w stosunku do nowego okresu wynajmu).
 1. Zakwaterowanie:
  1. Niezwłocznie po przyjeździe do Collins Resorts Goście zobowiązani są do rejestracji w recepcji, w ramach której zobowiązani są dopełnić formalności meldunkowych, w tym wypełnić kartę meldunkową. W celu dokonania meldunku Gość jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowo Gość wskazuje pozostałe osoby, które zostaną zameldowane w Collins Resorts wraz z Gościem, podając ich imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Goście mający rezerwację w odrębnych domkach Collins Resorts są zobowiązani do dokonania odrębnych meldunków na każdy domek oddzielnie. Ilość Gości zameldowana w domku nie może być większa aniżeli ilość przewidziana
   w rezerwacji. Goście nie mają prawa samodzielnie zakwaterować jakichkolwiek osób trzecich,
  2. Collins Resorts nie zwraca środków wpłaconych przez Gościa, za niewykorzystanie pełnego pobytu,
  3. Opłata ryczałtowa za zgubienie klucza do domku wynosi 50,00 (pięćdziesiąt złotych) zł.
 1. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego na czas pobytu w Collins Resorts domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone bezpośrednio po wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada Gość – aktualny najemca domku, który przy wprowadzeniu się jest zobowiązany do sprawdzenia wyposażenia domku. Dostrzeżone przez Gościa braki i usterki,
  o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być niezwłocznie zgłoszone w recepcji.
 2. Goście opuszczający domek po upływie okresu pobytu, na który został wynajęty, zobowiązani są do pozostawienia domku w stanie takim, w jakim została ona przekazana w dniu zameldowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu i/lub jakiegokolwiek elementu wyposażenia domku
  z przyczyn leżących po stronie Gościa lub osoby wspólnie zakwaterowanej
  z Gościem, Gość będzie obciążony kosztami naprawy (w przypadku uszkodzenia) lub zobowiązany do zwrotu równowartości (w przypadku zniszczenia) mienia Collins Resorts. 
 3. W trakcie pobytu, Goście mają obowiązek umożliwić wstęp obsłudze Collins Resorts na teren ogródka przynależnego do domku w celu pielęgnacji zieleni (koszenie trawnika, pielęgnacja żywopłotów i krzewów, podlewanie roślinności), a także w innych uzasadnionych względami bezpieczeństwa i/lub porządku przypadkach.
 4. Wymiana pościeli oraz ręczników następuje po pełnym tygodniu pobytu,
  w każdy poniedziałek. W ramach pobytu Collins Resorts nie jest zobowiązany do sprzątania domku, sprzątanie odbywa się wyłącznie po zakończonym pobycie. Na specjalne życzenie Gościa zgłoszone w recepcji, za dodatkową opłatą zgodnie
  z cennikiem dostępnym w recepcji, świadczona jest usługa sprzątania domku w trakcie pobytu.
 5. W recepcji znajduje się cennik wszystkich usług dodatkowych świadczonych przez Collins Resorts. 
 6. Gość Collins Resorts zobowiązany jest:
 1. dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka Collins Resorts (w szczególności zabrania się wchodzenia
  w obuwiu wierzchnim na piętra domku),
 2. do noszenia opasek identyfikacyjnych (wydawanych przez recepcję) przez cały okres pobytu w Collins Resorts. Opłata ryczałtowa za zgubienie opaski wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych). Obsługa Collins Resorts ma prawo odmówić wejścia na teren Collins Resorts osobie bez opaski lub usunąć taką osobę z terenu Collins Resorts,
 3. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00.
 4. korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów ppoż. i BHP (w szczególności, ze względów bezpieczeństwa prosi się o nie pozostawianie telefonów do ładowania na noc oraz o niepozostawianie włączonych grzałek elektrycznych lub jakichkolwiek włączonych ładowarek noc, a także przestrzeganie zakazu przykrywania grzałek elektrycznych,
 1. Na wyposażeniu każdego domku jest gaśnica. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją jej obsługi.
 2. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach Collins Resorts znajdują się hydranty oraz punkty ppoż.
 3. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie Collins Resorts wyłącznie
  w określonych pomieszczeniach, za dodatkową opłatą dezynfekcyjną – po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją Collins Resorts.
 4. Przebywanie psów na terenie Collins Resorts dozwolone jest wyłącznie
  w kagańcu i na smyczy.
 5. Zabrania się wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia (w szczególności ręczników łazienkowych, mebli oraz kocy) wchodzącego w skład wyposażenia domku poza jego obręb.
 6. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utracone mienie Gości pozostawione w pokojach i na terenie Collins Resorts.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Collins Resorts nie wolno:
 1. palić papierosów i wyrobów tytoniowych, 
 2. palić drewnem opałowym w grillu betonowym, usytuowanym na terenie ogródka przynależnego do domku,
 3. używać grilla innego niż betonowego,
 4. rozpalać ognisk lub używać otwartego ognia,
 5. używać w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku,
 6. stosować prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
 7.  wysypywać niedopałków papierosów do kosza na śmieci, 
 8. owijać lub zakrywać punktów świetlnych tkaniną lub papierem,
 9. owijać lub zakrywać grzałek elektrycznych stanowiących wyposażenie domku,
 10. używać sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
 11. uruchamiać w sposób nieuzasadniony urządzeń alarmowych,
 12. pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru,
 13. w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu przeciwpożarowemu Collins Resorts.
 1. Przy każdorazowym opuszczeniu domku Gość proszony jest o zamknięcie drzwi.
  W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po dokonaniu odbioru domku i zdaniu kluczy wymeldować się. Odbioru domku oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji lub obsługa Collins Resorts.
 2. Odpowiedzialność Collins Resorts z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Collins Resorts regulują przepisy art. 846 – 849 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Odpowiedzialność Collins Resorts podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. 
 3. Collins Resorts ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności
  i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 4. W przypadku zawinionego naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego wymienionych w ust. 18 powyżej, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do zapłaty kary umownej w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) za każde zdarzenie, przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 

 

 • Parking oraz Recepcja

 

 

 1. Parking na terenie Collins Resorts jest niestrzeżony.
 2. Z parkingu mają prawo korzystać wyłącznie Goście Collins Resorts.
 3. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Uzyskanie dodatkowego miejsca jest odpłatne i wymaga uprzedniej zgody Collins Resorts.
 4. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody.
 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.

 

 

 • Postanowienia końcowe

 

 

 1. Goście mogą korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez Collins Resorts, za odpowiednia opłatą. Lista odpłatnych usług dodatkowych dostępna jest
  w recepcji.
 2. Collins Resorts zastrzega, iż usługa sprzątania wykonywana jest przez podmiot trzeci, za który Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy drogocenne pozostawione w domkach wypoczynkowych (każdy domek wyposażony jest
  w sejf, z którego Goście mogą korzystać i pozostawić tam rzeczy wartościowe). 
 3. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w domkach pozostawionych bez nadzoru lub otwartych. 
 4. Na terenie Collins Resorts można płacić wybranymi kartami płatniczymi. Lista akceptowanych kart płatniczych dostępna jest w recepcji.
 5. Na terenie Collins Resorts można połączyć się z bezpłatnym Internetem za pośrednictwem sieci wewnętrznej.
 6. Recepcja czynna jest codziennie w godzinach 9:00 – 19:00.
 7. Przepisy Regulaminu dotyczące Gości stosuje się także wobec osób zakwaterowanych razem z Gośćmi.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2020 roku.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego Regulaminu do wiadomości poprzez jego publikację na stronie internetowej Collins Resorts pod adresem www.collins-resorts.pl.