Regulamin

Szanowni Goście !

Cieszymy się, że wybraliście Collins Resorts na miejsce wypoczynku. Postaramy się nie zawieść Państwa oczekiwań i dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku. Poniższy Regulamin pozwoli Państwu na zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w trakcie Państwa pobytu w Collins Resorts.
Kierownictwo i Pracownicy Collins Resorts będą Państwu wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju, wypoczynku i bezpieczeństwa wszystkich naszych Gości.

Spis treści

 

 1. Regulamin Ośrodków Collins Resorts
 2. Regulamin Basenu na terenie Collins Resorts
 3. Regulamin Kids Club
 4. Regulamin funkcjonowania Collins Resorts w okresie stanu

REGULAMIN

Ośrodków Collins Beach w Sianożętach przy ul. Sztormowej 1 w Sianożętach oraz Collins Holiday w Sianożętach przy ul. Środkowej 2, prowadzonych przez COLLINS PROPERTY sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02 – 677) przy ul. Taśmowej 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232147, REGON: 140105182, NIP: 5213337312 (zwanych dalej łącznie „Collins Resorts”).

 • Postanowienia ogólne
 1. Regulamin Collins Resorts (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Collins Resorts i jest integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a Collins Resorts, do     której zawarcia dochodzi poprzez przesłanie wiadomości z akceptacją Regulaminu do Collins Resorts lub podpisanie przez Gościa karty meldunkowej, lub poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Collins Resorts. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Collins
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji, a także na stronie internetowej Collins Resorts pod adresem www.collins-resorts.pl.
 4. Na terenie Collins Resorts w Sianożętach mają prawo przebywać wyłącznie:
 5. goście posiadający rezerwację na pobyt w Collins Resorts (zwani dalej „Gośćmi”) – określani na podstawie potwierdzonej rezerwacji i dokonanej
  w pełnej wysokości wpłaty za pobyt,
 6. Goście przebywając na terenie Collins Resorts zobowiązują do zachowania się
  w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych Gości, osób zatrudnionych w Collins Resorts, i niezagrażający mieniu Collins Resorts.
 7. Dzieci i młodzież do lat 18, mogą przebywać na terenie Collins Resorts tylko pod opieką osób pełnoletnich. Za zachowania dzieci i młodzieży do lat 18, w tym            poczynione uszkodzenia i lub szkody na terenie Collins Resorts, odpowiadają    opiekunowie prawni dzieci/młodzieży do lat 18.
 8. Zasady działania wydzielonych na terenie Collins Resorts placów zabaw dla dzieci oraz budynków Kids Club, regulują odrębne regulaminy dostępne
              w recepcji Collins Resorts. Goście Collins Resorts są do przestrzegania ww.     regulaminów.
 9. W trakcie pobytu w Collins Resorts, Goście zobowiązani są do noszenia opasek potwierdzających opłacony pobyt w Collins Resorts. Osoba, która nie będzie   posiadała opaski może zostać wyproszona z terenu Collins Resorts.
 10. Teren Collins Resorts jest ogrodzony i monitorowany.
 11. Domki Collins Resorts wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się
  o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji najpóźniej do godz. 14:00 poprzedzającej dzień,
              w którym upływa termin najmu domku. Collins Resorts uwzględni życzenie    przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 13. Życzenie wcześniejszego wyjazdu (przed godz. 10.00 ostatniej doby pobytu) Gość winien zgłosić w recepcji, w godzinach jej pracy tj. między 9.00 a 19.00            wcześniejszego dnia.
 14. Życzenie późniejszego przyjazdu, po godz. 19.00 danego dnia, Gość winien zgłosić drogą mailową, na adres: rezerwacje@collins-resorts.pl do godz. 19.00
              (w godzinach pracy recepcji) – w takim wypadku pracownik Collins Resorts   będzie oczekiwał na przyjazd Gościa po godz. 19.00 (drogą mailową                                       w odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez Gościa zostanie podany numer    telefonu kontaktowego do osoby oczekującej).
 15. Jeżeli Gość nie opuści domku do godziny 10:00 w dniu wyjazdu, Collins Resorts będzie uprawniona do naliczenia opłaty stanowiącej 10% ceny dnia za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w opuszczeniu domku. Przed opuszczeniem Collins Resorts dokonane zostanie rozliczenie za zużyte media oraz usługi    
 16. Na terenie Collins Resorts obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 wieczorem do 7.00 rano.
 17. Zachowanie Gości znajdujących się na terenie Collins Resorts nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości lub osób zatrudnionych w Collins       Collins Resorts może odmówić dalszego świadczenia usług każdej         osobie, która narusza tę zasadę.
 18. Na terenie Collins Resorts, we wszelkich pomieszczeniach zamkniętych, w tym
  w domkach i w budynkach Kids Clubów oraz na terenie placów zabaw oraz    obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.
              W przypadku naruszenia zakazu, Collins Resorts ma prawo obciążenia osoby naruszającej ww. zakaz karą umowną w kwocie 200,00 zł (dwieście złotych) za    każdy przypadek naruszenia.
 19. Na terenie Collins Resorts na placach zabaw oraz w obrębie budynków przeznaczonych do użytku wszystkich Gości zakazane jest spożywanie alkoholu.
 20. Przebywając na terenie ośrodka Collins Resorts Gość wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku własnego oraz osób, które             pozostają pod jego    opieką prawną, traktowanego jako szczegół większej całości, który może być     użyty przez Collins Resorts do promocji poprzez publikację zdjęć na materiałach    reklamowych, stronie internetowej lub serwisach społecznościowych.
              W przypadku sprzeciwu Gościa co do utrwalenia lub wykorzystania wizerunku
              w ww. sposób, Collins Resorts podejmie działania zmierzające do         niewykorzystywania utrwalonego wizerunku do produkcji nowych materiałów          reklamowych, a także usunie je ze strony internetowej lub serwisów społecznościowych.
 • Korzystanie z Collins Resorts
 1. Rezerwacja pobytu:
 2. Gość dokonuje rezerwacji pobytu za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej collins-resorts.pl lub pod adresem:   rezerwacje@collins-resorts.pl lub telefonicznie pod numerami: +48 603 82 82 82,   +48 883 66 55 44,
 3. w ramach dokonania rezerwacji za pobyt, Gość jest zobowiązany do dokonania wpłaty pierwszej części zaliczki za pobyt w wysokości 40% całej ceny, przelewem na rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji. Wpłata       zaliczki jest warunkiem koniecznym dokonania rezerwacji. Druga część zaliczki       za pobyt w wysokości kolejnych 40% całej ceny płatna jest w terminie 2 tygodni     przed planowanym przyjazdem Gościa. Do wpłaconej zaliczki, zarówno             pierwszej, jak i drugiej części zaliczki, stosuje się art. 394 ustawy z dnia 23      kwietnia 1964 roku    Kodeks cywilny o zadatku tj. wpłacona zaliczka ma to     znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron, druga strona            może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymaną           zaliczkę zachować, a jeżeli sama ją dała, może zażądać sumy dwukrotnie wyższej.
 4. przy dokonaniu przelewu zaliczki Gość jest zobowiązany do wskazania w tytule przelewu imienia i nazwiska oraz numeru rezerwacji,
 5. pozostała część ceny pobytu (100% ceny minus wpłacona zaliczka) jest płatna gotówką lub kartą płatniczą w recepcji Collins Resorts lub przelewem na       rachunek bankowy wskazany przy dokonaniu rezerwacji, w terminie do dnia             przyjazdu Gościa przy czym płatność uznaje się za dokonaną wyłącznie
              w przypadku zaksięgowania pełnej ceny pobytu na rachunku bankowym Collins        Resorts,
 6. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie do 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, Gość jest uprawniony do otrzymania zwrotu          całej    wpłaconej zaliczki w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji
              z pobytu,
 7. w razie rezygnacji przez Gościa z pobytu w okresie mniejszym niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia pobytu, Collins Resorts ma prawo zatrzymać     100%             wpłaconej przez Gościa zaliczki (w wysokości całej wpłaconej kwoty),             chyba, że Collins Resorts wynajmie wskazany domek innym osobom. W takim     wypadku Collins Resorts zwróci na rzecz Gościa kwotę zaliczki w takim stopniu       (proporcjonalnie) w jakim dokonał wynajmu danego domku na rzecz innej osoby (w razie wynajmu na taki sam okres lub dłuższy zwrot 100% wpłaconej             zaliczki, w razie wynajmu na okres krótszy zwrot proporcjonalnej części         zaliczki w stosunku do nowego okresu wynajmu).
 8. Zakwaterowanie:
  1. Niezwłocznie po przyjeździe do Collins Resorts Goście zobowiązani są do rejestracji w recepcji, w ramach której zobowiązani są dopełnić formalności meldunkowych, w tym wypełnić kartę meldunkową. W celu dokonania meldunku            Gość jest zobowiązany okazać dokument tożsamości ze zdjęciem. Dodatkowo           Gość wskazuje pozostałe osoby, które zostaną zameldowane w Collins Resorts           wraz z Gościem, podając ich imię,    nazwisko, PESEL i adres zamieszkania. Goście             mający rezerwację w odrębnych domkach Collins Resorts są zobowiązani do dokonania odrębnych meldunków na każdy domek oddzielnie. Ilość Gości zameldowana w domku nie może być większa aniżeli ilość przewidziana
               w rezerwacji. Goście nie mają prawa samodzielnie zakwaterować jakichkolwiek        osób trzecich,
  2. Collins Resorts nie zwraca środków wpłaconych przez Gościa, za niewykorzystanie pełnego pobytu,
  3. Opłata ryczałtowa za zgubienie klucza do domku wynosi 50,00 (pięćdziesiąt złotych) zł.
 9. Z chwilą przyjęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za wyposażenie wynajętego na czas pobytu w Collins Resorts domku. Za wszelkie zauważone i nie zgłoszone bezpośrednio po         wprowadzeniu się do domku braki i usterki w wyposażeniu odpowiada Gość –      aktualny najemca domku, który przy wprowadzeniu się jest zobowiązany do         sprawdzenia wyposażenia domku. Dostrzeżone przez Gościa braki i usterki,
              o których mowa w zdaniu poprzedzającym, powinny być niezwłocznie zgłoszone      w recepcji.
 10. Goście opuszczający domek po upływie okresu pobytu, na który został wynajęty, zobowiązani są do pozostawienia domku w stanie takim, w jakim została ona             przekazana w dniu zameldowania. W razie stwierdzenia uszkodzenia lub    zniszczenia sprzętu i/lub jakiegokolwiek elementu wyposażenia domku
              z przyczyn leżących po stronie Gościa lub osoby wspólnie zakwaterowanej
              z Gościem, Gość będzie obciążony   kosztami naprawy (w przypadku uszkodzenia)    lub zobowiązany do zwrotu równowartości (w przypadku zniszczenia) mienia     Collins Resorts.
 11. W trakcie pobytu, Goście mają obowiązek umożliwić wstęp obsłudze Collins Resorts na teren ogródka przynależnego do domku w celu pielęgnacji zieleni       (koszenie trawnika, pielęgnacja żywopłotów i krzewów, podlewanie roślinności),             a także w innych uzasadnionych względami bezpieczeństwa i/lub porządku     
 12. Wymiana pościeli oraz ręczników następuje po pełnym tygodniu pobytu,
  w każdy poniedziałek. W ramach pobytu Collins Resorts nie jest zobowiązany do       sprzątania domku, sprzątanie odbywa się wyłącznie po zakończonym pobycie. Na            specjalne życzenie Gościa zgłoszone w recepcji, za dodatkową opłatą zgodnie
              z cennikiem dostępnym w recepcji, świadczona jest usługa sprzątania domku w trakcie pobytu.
 13. W recepcji znajduje się cennik wszystkich usług dodatkowych świadczonych przez Collins Resorts.
 14. Gość Collins Resorts zobowiązany jest:
 15. dbać o czystość i porządek w zajmowanym domku, jego otoczeniu oraz na terenie całego ośrodka Collins Resorts (w szczególności zabrania się wchodzenia
              w obuwiu wierzchnim na piętra domku),
 16. do noszenia opasek identyfikacyjnych (wydawanych przez recepcję) przez cały okres pobytu w Collins Resorts. Opłata ryczałtowa za zgubienie opaski wynosi          25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych). Obsługa Collins Resorts ma prawo odmówić      wejścia na teren Collins Resorts osobie bez opaski lub usunąć taką osobę z terenu       Collins Resorts,
 17. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 23.00 do 7.00.
 18. korzystać z urządzeń elektrycznych i gazowych zgodnie z ich przeznaczeniem, przestrzegając przepisów ppoż. i BHP (w szczególności, ze względów   bezpieczeństwa prosi się o nie pozostawianie telefonów do ładowania na noc           oraz o niepozostawianie włączonych grzałek elektrycznych lub jakichkolwiek     włączonych ładowarek noc, a także przestrzeganie zakazu przykrywania grzałek           elektrycznych,
 19. Na wyposażeniu każdego domku jest gaśnica. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją jej obsługi.
 20. W wyznaczonych i oznakowanych miejscach Collins Resorts znajdują się hydranty oraz punkty ppoż.
 21. Zwierzęta domowe mogą przebywać na terenie Collins Resorts wyłącznie
  w określonych pomieszczeniach, za dodatkową opłatą dezynfekcyjną – po       wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją Collins Resorts.
 22. Przebywanie psów na terenie Collins Resorts dozwolone jest wyłącznie
  w kagańcu i na smyczy.
 23. Zabrania się wynoszenia sprzętu oraz wyposażenia (w szczególności ręczników łazienkowych, mebli oraz kocy) wchodzącego w skład wyposażenia domku poza        jego obręb.
 24. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności materialnej za utracone mienie Gości pozostawione w pokojach i na terenie Collins Resorts.
 25. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, na terenie Collins Resorts nie wolno:
 26. palić papierosów i wyrobów tytoniowych,
 27. palić drewnem opałowym w grillu betonowym, usytuowanym na terenie ogródka przynależnego do domku,
 28. używać grilla innego niż betonowego,
 29. rozpalać ognisk lub używać otwartego ognia,
 30. używać w domkach grzałek, farelek, grzejników, żelazek elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku,
 31. stosować prowizorycznych podłączeń instalacji elektrycznej,
 32. wysypywać niedopałków papierosów do kosza na śmieci,
 33. owijać lub zakrywać punktów świetlnych tkaniną lub papierem,
 34. owijać lub zakrywać grzałek elektrycznych stanowiących wyposażenie domku,
 35. używać sprzętu  i urządzeń gaśniczych niezgodnie z przeznaczeniem,
 36. uruchamiać w sposób nieuzasadniony urządzeń alarmowych,
 37. pozostawiać włączonych urządzeń elektrycznych bez nadzoru,
 38. w jakikolwiek inny sposób zagrażać bezpieczeństwu przeciwpożarowemu Collins
 39. Przy każdorazowym opuszczeniu domku Gość proszony jest o zamknięcie drzwi.
  W dniu zakończenia pobytu, przed wyjazdem należy zgłosić się w recepcji i po           dokonaniu odbioru domku i zdaniu kluczy wymeldować się. Odbioru domku oraz kluczy dokonuje pracownik recepcji lub obsługa Collins Resorts.
 40. Odpowiedzialność Collins Resorts z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa na teren Collins Resorts regulują przepisy art. 846 –         849 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny. Odpowiedzialność   Collins Resorts podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do    depozytu recepcji.
 41. Collins Resorts ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności
              i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one             bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 42. W przypadku zawinionego naruszenia zasad bezpieczeństwa pożarowego wymienionych w ust. 18 powyżej, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do      zapłaty kary umownej w kwocie 500,00 zł (pięćset złotych) za każde zdarzenie,      przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 • Parking oraz Recepcja
 1. Parking na terenie Collins Resorts jest niestrzeżony.
 2. Z parkingu mają prawo korzystać wyłącznie Goście Collins Resorts.
 3. Do każdego domku przydzielone jest jedno miejsce parkingowe. Uzyskanie dodatkowego miejsca jest odpłatne i wymaga uprzedniej zgody Collins Resorts.
 4. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na parkingu
 5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.
 • Postanowienia końcowe
 1. Goście mogą korzystać z dodatkowych usług świadczonych przez Collins Resorts, za odpowiednia opłatą. Lista odpłatnych usług dodatkowych dostępna jest
              w recepcji.
 2. Collins Resorts zastrzega, iż usługa sprzątania wykonywana jest przez podmiot trzeci, za który Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności    Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy drogocenne pozostawione w domkach wypoczynkowych (każdy domek wyposażony jest
              w sejf, z którego Goście mogą korzystać i pozostawić tam rzeczy wartościowe).
 3. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek rzeczy pozostawione w domkach pozostawionych bez nadzoru lub otwartych.
 4. Na terenie Collins Resorts można płacić wybranymi kartami płatniczymi. Lista akceptowanych kart płatniczych dostępna jest w recepcji.
 5. Na terenie Collins Resorts można połączyć się z bezpłatnym Internetem za pośrednictwem sieci wewnętrznej.
 6. Recepcja czynna jest codziennie w godzinach ustalonych przez Collins Resorts.
 7. Przepisy Regulaminu dotyczące Gości stosuje się także wobec osób zakwaterowanych razem z Gośćmi.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020 roku i zastępuje dotychczasowy Regulamin, przy czym przepisy ust. II stosuje się do pobytów    Gości rozpoczynających się po 1 sierpnia 2020 roku.
 9. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego      Regulaminu do wiadomości poprzez jego publikację na stronie internetowej   Collins Resorts pod adresem www.collins-resorts.pl.

 

REGULAMIN BASENU

na terenie Collins Resorts

 • Postanowienia ogólne
 1. Regulamin basenu na terenie ośrodka Collins Resorts w Sianożętach (78 – 111) przy ul. Środkowej 2, dalej określany jako „Regulamin”, określa zasady            świadczenia usług wypoczynkowych oraz przebywania na terenie basenu i jest      integralną częścią umowy pomiędzy Gościem a COLLINS PROPERTY sp.
              z o.o. spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie basenu.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Collins Resorts, a także na terenie
 4. Basen jest częścią kompleksu wypoczynkowego Collins Resorts.
 5. W skład basenu wchodzą:
 6. niecka basenowa o wymiarach 11 m x 7,28 m i głębokości 1,30 m.,
 7. brodzik dla dzieci o wymiarach 16,1 m x 7,21 m i wysokości obrzeża 48 cm,
 8. atrakcje wodne (zewnętrzna zjeżdżalnia).
 9. Faktyczne głębokości w poszczególnych strefach basenu podaną są w postaci piktogramów.
 10. Basen jest czynny w okresach i godzinach ustalonych przez Collins Resorts przed rozpoczęciem sezonu wakacyjnego. Atrakcje wodne będą czynne
              w godzinach ustalonych każdorazowo przez Collins Resorts, zależnie od          warunków pogodowych.
 11. Strefy basenu i atrakcje wodne mogą być wyłączone czasowo z eksploatacji poprzez oznakowanie ich taśmami, słupkami lub znakami informacyjnymi.
 12. W niecce basenowej wskazanej w ust. 5 lit. „a” powyżej może przebywać maksymalnie do 10 osób; w brodziku wskazanym w ust. 5 lit. „b” powyżej może       przebywać maksymalnie do 14 osób. Obsługa basenu ma prawo czasowo            ograniczyć wstęp na basen w przypadku   przekroczenia maksymalnej ilości osób      korzystającej z basenu lub z innej ważnej przyczyny.
 13. Na terenie basenu mają prawo przebywać wyłącznie Goście Collins Resorts
  w okresie wykupionego pobytu w Collins Resorts.
 14. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie basenu tylko pod ustawicznym nadzorem rodziców        lub opiekunów. Każde dziecko do 3 roku życia musi być pod      opieką co najmniej jednego opiekuna. W przypadku dzieci starszych, na jednego     opiekuna może przypadać maksymalnie dwoje dzieci. Rodzice lub opiekunowie      ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone, jak za swoje własne.
 15. Goście korzystający z basenu są zobowiązani do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także:
 16. zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania Regulaminu oraz instrukcji stanowiskowych atrakcji wodnych,
 17. zachowania zasad porządku publicznego i dobrych obyczajów oraz reguł sanitarno – epidemiologicznych,
 18. stosowania się do znaków informacyjnych nakazu i zakazu umieszczonych na basenie,
 19. stosowania się do poleceń oraz sygnałów dźwiękowych obsługi basenu,
  w szczególności ratowników,
 20. dostosowania aktywności na basenie do własnych umiejętności i sprawności ogólnej oraz stanu zdrowia,
 21. bezzwłocznego poinformowania personelu obsługi basenu, w szczególności ratowników o zaistniałym wypadku, urazach oraz innych zdarzeniach mogących        mieć wpływ na bezpieczeństwo własne i innych osób.
 22. Na terenie basenu obowiązuje bezwzględny zakaz:
 23. pozostawiania bez nadzoru dzieci nie umiejących pływać,
 24. palenia papierosów,
 25. wstępu osób w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających,
 26. spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających,
 27. wnoszenia ostrych lub niebezpiecznych przedmiotów,
 28. wprowadzania i przebywania zwierząt,
 29. wnoszenia i spożywania jedzenia,
 30. wnoszenia opakowań szklanych oraz puszek z napojami,
 31. prowadzenia bez zezwolenia właściciela basenu jakiejkolwiek działalności zarobkowej, w szczególności usługowej, handlowej, marketingowej.
 32. W przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, w szczególności
  w przypadku naruszenia zakazu przebywania w stanie nietrzeźwości lub pod             wpływem środków odurzających, a także istotnego naruszenia zasad porządku    publicznego i dobrych obyczajów lub niestosowania się do zaleceń personelu          obsługi basenu, w szczególności ratowników, personel obsługi basenu jest    uprawniony do usunięcia danej osoby z terenu basenu.
 33. Na teren basenu zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych osób oraz
              z plastrami i bandażami.
 • Zasady korzystania z basenu

 

 1. Goście korzystający z basenu zobowiązani są do należytej pieczy nad pozostawionymi rzeczami, w tym odzieżą i torbami. Za rzeczy pozostawione
              w niezamkniętych szafkach lub poza szafkami Collins Resorts nie ponosi         odpowiedzialności.
 2. Każdorazowo przed wejściem do wody obowiązuje nakaz dokładnego umycia ciała pod natryskiem i dezynfekcja stóp w brodziku do mycia stóp.
 3. Na terenie basenu obowiązuje czysty strój kąpielowy, spełniający wymogi higieniczne i estetyczne:
 4. dla kobiet i dziewczynek strój jedno lub dwuczęściowy, przylegający do ciała,
 5. dla mężczyzn i chłopców kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni,
 6. dla dzieci do lat 3 wyłącznie jednorazowe pielucho – majtki przeznaczone do pływania (istnieje możliwość zakupu odpowiednich pielucho – majtek w recepcji Collins Resorts).
 7. Na terenie basenu obowiązuje zakaz wprowadzania wózków dziecięcych.
 8. Na basenie pełniony jest dyżur ratowniczy, przez ratowników noszących strój z napisem „RATOWNIK”. Ratownicy uprawnieni są do wydawania wiążących        poleceń osobom przebywającym na basenie w zakresie korzystania z basenu oraz używania sygnalizacji dźwiękowej.
 9. Na basenie obowiązuje następująca sygnalizacja dźwiękowa:
 10. seria krótkich sygnałów dźwiękowych – Alarm – obowiązek natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej przez wszystkie osoby i podporządkowanie się          dalszym poleceniom ratowników lub personelu obsługi basenu,
 11. długi sygnał dźwiękowy – zakończenie zajęć – obowiązek natychmiastowego opuszczenia niecki basenowej,
 12. krótki sygnał dźwiękowy – nakaz zwrócenia uwagi na komunikaty ratownika lub personelu obsługi basenu.
 13. Korzystanie z okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na wyłączne ryzyko Gości. W przypadku przebywania na terenie basenu w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich          utratę.
 14. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego jest dozwolone wyłącznie poza terenem basenu.
 15. Na terenie basenu zabrania się:
 16. wchodzenia do wody wbrew zakazowi ratowników, przy braku dyżuru służby ratowniczej oraz przy prowadzeniu akcji ratowniczej,
 17. zachowywania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu i innych,
  w tym wpychania i wrzucania do wody innych osób korzystających z basenu lub        biegania, skakania z brzegów basenu, w szczególności „na główkę”,
 18. wrzucania do wody przedmiotów nieprzeznaczonych do zabawy w wodzie,
 19. hałasowania,
 20. wszczynania fałszywych alarmów, zanieczyszczenia wody basenowej,
 21. niszczenia wyposażenia basenu,
 22. używania strojów i przedmiotów widocznie zabrudzonych lub mogących wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
 23. żucia gumy,
 24. fotografowania lub filmowania na terenie basenu bez zgody właściciela basenu,
 25. zanieczyszczania wody basenowej,
 26. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC.
 27. W przypadku zanieczyszczenia basenu, w szczególności wydzielinami fizjologicznymi lub wymiocinami, osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w kwocie 2.000,00 zł (dwa tysiące          złotych).
 28. Na terenie basenu działa system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, który prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych Gości basenu.        Nagrania z monitoringu mogą służyć do:
 29. realizowania postanowień Regulaminu przez Collins Resorts,
 30. wyjaśnienia okoliczności i przyczyn wypadków,
 31. ustalenia odpowiedzialności osób naruszających Regulamin.

 

 • Ochrona epidemiologiczna

 

 1. Przed wejściem na basen znajduje się informacja o maksymalnej liczbie osób, które mogą jednocześnie przebywać na basenie. Obsługa basenu,                                               a w szczególności ratownik, ma prawo do kontroli ilości osób przebywających na
 2. Na teren basenu może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Na terenie basenu istnieje obowiązek zachowania dystansu przestrzennego pomiędzy osobami,             które nie zamieszkują razem, wynoszącego minimum                                2 (dwa) metry, także między osobami stojącymi w kolejce do natrysków lub   toalet, stosownie do oznaczeń na podłodze.
 4. Osoby korzystające z basenu, z wyłączeniem okresów kąpieli i pływania
  w basenie, zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa. Okres pobytu na basenie            powinien być ograniczony do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.
 5. Na terenie basenu obowiązuje dezynfekcja rąk przez osoby korzystające z basenu przy wejściu na teren basenu.
 6. Na terenie basenu, przy wejściu znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 7. Obsługa basenu ma prawo podjęcia wszelkich niezbędnych czynności       w celu zachowania przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych,
              w tym wyproszenia danej osoby z basenu.
 8. Przed wejściem na teren basenu obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia
  i pozostawienia go w wydzielonej strefie, a także opłukania stóp w oznaczonym        

 

 • Postanowienia końcowe
 1. Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, instrukcji stanowiskowych atrakcji wodnych           lub poleceń obsługi basenu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Collins Resorts.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020 roku.

 

Regulamin Kids Club

 

 • POSTANOWIENIA OGÓLE

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania „Kids Club” (zwanego dalej „Kids Club”) znajdujących się terenie Collins Resorts tj. na terenie Ośrodków Collins        Beach w Sianożętach przy ul. Sztormowej 1 w Sianożętach oraz Collins Holiday    w Sianożętach przy ul. Środkowej 2 i określa zasady świadczenia usług,    odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Kids Club i jest integralną częścią            umowy pomiędzy Gościem a Collins Resorts, do której zawarcia dochodzi             poprzez pozostawienie dziecka w Kids Club. Dokonując ww. czynności, Gość   potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Organizatorem Kids Club jest COLLINS PROPERTY sp. z o.o. spółka komandytowa, z siedzibą w Warszawie (02 – 677) przy ul. Taśmowej 3, wpisaną   do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego   Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232147, REGON: 140105182, NIP:             5213337312, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Collins
 4. Regulamin jest dostępny do wglądu w recepcji Collins Resorts oraz u Personelu Kids Club.
 5. Do Kids Club przyjmowane są wyłącznie dzieci zdrowe. Rodzice mają obowiązek informowania Personelu Kids Club o aktualnym stanie zdrowia dziecka
              w momencie przyprowadzania do Kids Club. Dziecko chore nie zostanie przyjęte.      Jeśli choroba zostanie stwierdzona w trakcie przebywania dziecka w Kids Club,      rodzice lub uprawnieni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego    odebrania dziecka.
 • ORGANIZACJA KIDS CLUB

 

 1. Korzystanie z Kids Club dostępne jest wyłącznie dla Gości Collins Resorts.
 2. Organizator wyznacza osoby obsługujące Kids Club, zwane dalej „Personelem Kids Club”.
 3. Obszar Kids Club oznaczony jest przez Organizatora, rodzic lub opiekun prawny zostanie poinformowany o miejscu prowadzenia zajęć animacyjnych.
 4. Pobyt dziecka w Kids Club jest bezpłatny.
 5. Organizator i Personel Kids Club nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostawione na terenie Kids Club pod opieką rodziców lub osób uprawnionych do odbioru.
 6. Kids Club jest czynny w godzinach podanych na tablicy informacyjnej na budynku recepcji Collins Resorts. Godziny otwarcia Kids Club oraz harmonogram zajęć   animacyjnych uzależnione są od decyzji Personelu Kids Club.
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka do Kids Club, jest ukończenie przez dziecko 4 roku życia i nieosiągnięcie 14 roku życia. Dzieci poniżej granicy wieku 4 lat lub       powyżej 14 lat nie będą przyjmowane do Kids Club.
 8. Personel Kids Club ma prawo weryfikacji wieku dziecka, które ma zostać przyjęte do Kids Club, w tym celu Personel może prosić Gości o podanie numeru PESEL            
 9. W Kids Club może przebywać maksymalnie 20 dzieci. Personel Kids Club ma prawo do określenia mniejszej ilości dzieci, które mogą jednocześnie przebywać w Kids Club.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka, ponad liczbę 20 osób, a także w każdym przypadku, gdy ze względu na okoliczności, że dodatkowe osoby mogą zagrażać bezpieczeństwu lub komfortowi dzieci       przebywających w Kids Club.
 11. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z Kids Club przez rodzica lub opiekuna
 12. W Kids Club prowadzone są zajęcia i zabawy animacyjne, takie jak zabawy sportowe, integracyjne, taneczne, malowanie buzi. Decyzja w zakresie wyboru     zajęć należy do Personelu Kids Club.
 13. Personel Kids Club nie ma obowiązku karmienia dzieci oraz ich przebierania, ani asystowania w toalecie.
 14. Organizator dopuszcza możliwość zaopatrzenia dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego w jedzenie lub napoje, które dziecko będzie mogło spożyć
              w wyznaczonym do tego celu miejscu na terenie Kids Club. Jedzenie lub napoje          zostaną oznaczone przez rodzica naklejką zawierającą imię i nazwisko dziecka.            Personel Kids Club oraz Personel Collins Resorts nie weryfikuje zawartości,         ważności ani przydatności do spożycia jedzenia i napoi przynoszonych do Kids        Club, a w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualny uszczerbek     na zdrowiu dzieci przebywających w Kids Club (w szczególności zatrucia,             zakrztuszenia, uczulenia itp.).
 15. Rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do odbioru dziecka bezpośrednio po planowanym zakończeniu zajęć  lecz nie później niż 15 minut po ich     zakończeniu, zgodnie z grafikiem ustalonym przez Personel Kids Club           wskazanym w pkt II ust. 6 powyżej), z którym rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek się zapoznać.
 16. W przypadku niezgłoszenia się rodzica lub opiekuna prawnego po odbiór dziecka
  w terminie, o którym mowa w ust. 15  powyżej, Personel Kids Club powiadomi           najbliższą jednostkę Policji o niemożliwości skontaktowania się z rodzicem lub    opiekunem prawnym dziecka.
 17. Pełną odpowiedzialność za odebranie dziecka z Kids Club ponoszą rodzice, prawni opiekunowie lub upoważnione osoby.
 18. Personel Kids Club może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie)     będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.            Personel Kids Club ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia        W tym przypadku Personel wezwie drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe Personel ma   prawo wezwać Policję.
 19. Rodzic lub opiekun dziecka ma obowiązek przy pozostawieniu dziecka w Kids Club zwrócenia Personelowi Kids Club uwagi czy wnoszone przez dziecko   zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć    zagrożenie.
 20. Organizator zastrzega, iż Personel Kids Club stanowią osoby zatrudnione przez podmiot trzeci, za który Collins Resorts nie ponosi odpowiedzialności.
              W szczególności Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia,   zagrożenie zdrowia lub życia dzieci pozostawionych w Kids Club. 
 21. Personel Kids Club  lub Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do Kids Club przez rodziców/opiekunów    prawnych lub dzieci.
 • OBOWIĄZKI KORZYSTAJĄCYCH Z KIDS CLUB

 

 1. Rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować dziecko, o tym, że dziecko przebywające w Kids Club ma obowiązek:
 2. szanowania rzeczy stanowiących wyposażenie Kids Club, w szczególności gier, zabawek,
 3. szanowania innych dzieci pozostawionych w Kids Club oraz Personelu Kids Club.
 4. W Kids Club zabronione jest:
 5. bicie, popychanie innych dzieci,
 6. wnoszenie jedzenia, picia (bez uprzedniego poinformowania o tym fakcie Personelu Kids Club),
 7. spożywanie jedzenia, picia podczas zabawy,
 8. opuszczanie Kids Club bez nadzoru rodzica, opiekuna prawnego lub Personelu Kids Club,
 9. O powyższych zasadach rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek poinformować dziecko przebywające w Kids Club, przed pozostawieniem dziecka w Kids Club.
 10. W przypadku niewłaściwego zachowania dzieci lub spowodowania zagrożenia własnego lub innych dzieci Personel Kids Club ma prawo wezwania rodzica lub opiekuna prawnego w celu zabrania dziecka z Kids Club.
 11. Za szkody wyrządzone przez dzieci w czasie ich przebywania w Kids Club odpowiedzialność ponosi rodzic lub opiekun prawny.
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020 roku.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego      Regulaminu do wiadomości poprzez jego wyłożenie w recepcji Collins Resorts           oraz przekazanie Personelowi Kids Club.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA COLLINS RESORTS W OKRESIE STANU EPIDEMII

 

 • Postanowienia ogólne i przestrzeń wspólna Collins Resorts

 

 1. Na terenie Collins Resorts obowiązują ogólne reguły w zakresie zasłaniania ust
  i nosa. W recepcji jest możliwość zakupu maseczek ochronnych.
 2. Na terenie Collins Resorts istnieje obowiązek zachowania dystansu przestrzennego pomiędzy osobami, które nie są wspólnie zakwaterowane
              w jednym domku, wynoszącego minimum 2 (dwa) metry, który może być       zastąpiony lub przez zasłonięcie ust i nosa maseczką ochronną.
 3. Na terenie Collins Resorts, przy wejściach, w recepcji, przy budynku Collins Bistro  oraz przy wyjściu z toalet ogólnodostępnych znajdują się dozowniki
              z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum czasu przebywania Gości
  w recepcji. Jednocześnie w pomieszczeniu recepcji nie może przebywać więcej          niż 1 (jedna) osoba.
 5. Maksymalna liczba Gości Collins Resorts to odpowiednio:
 6. 270 dla kompleksu wypoczynkowego Collins Holiday, przy czym w jednym domku mogą być zakwaterowane wyłącznie osoby jednej społeczności domowej –           rodzina lub osoby wspólnie zamieszkujące,
 7. 166 dla kompleksu wypoczynkowego Collins Beach, przy czym w jednym domku mogą być zakwaterowane wyłącznie osoby jednej społeczności domowej –           rodzina lub osoby wspólnie zamieszkujące.
 8. Przed wejściem do Collins Resorts i w recepcji znajduje się informacja
  o maksymalnej liczbie Gości mogących jednocześnie przebywać w kompleksach             wypoczynkowych wskazanych w ust. 3 powyżej. Obsługa Collins Resorts ma   prawo do kontroli ilości osób przebywających w ww. kompleksach
 9. Na terenie Collins Resorts nie mogą przebywać osoby niezakwaterowane.
 10. Collins Resorts ma prawo do zawieszenia lub ograniczenia usług, które mogłyby zwiększać zagrożenie Gości lub obsługi Collins Resorts.
 • Domki
 1. Domki przed rozpoczęciem pobytu Gości oraz po jego zakończeniu będą sprzątane i dezynfekowane. Sprzątanie w trakcie pobytu Gościa może nastąpić      wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Ręczniki i pokojowa pościel będą prane przez zewnętrzny podmiot profesjonalny z zachowaniem odpowiednich reguł sanitarnych.
 3. W Collins Resorts nie można używać hotelowych suszarek nadmuchowych, prosimy zabrać własne suszarki.
 • Restauracja Bistro Mañana by Collins
 1. Na terenie Restauracji Bistro Mañana by Collins, zwanej dalej „Restauracją”, istnieje obowiązek zachowania dystansu przestrzennego pomiędzy osobami,          które nie zamieszkują razem, wynoszącego minimum 2 (dwa) metry, także        między osobami stojącymi w kolejce stosownie do oznaczeń na podłodze.
 2. Na terenie Restauracji obowiązuje dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren Restauracji.
 3. Na terenie Restauracji, przy wejściu oraz przy wyjściu z toalet ogólnodostępnych znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 4. Na terenie Restauracji oznaczone są strefy zapewniające zachowanie obowiązkowych odległości między klientami, znajdujące się na podłodze.
 5. Obsługa Restauracji ma prawo podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zachowania przestrzegania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
 6. Osoby oczekujące na wejście do Restauracji oczekują w strefie dla osób oczekujących na  wejście do Restauracji stosownie do oznaczeń znajdujących się na podłodze. Po zwolnieniu się stolika, należy oczekiwać na Obsługę Restauracji, która doprowadzi Gości do konkretnego wolnego stolika.
 7. Na terenie Restauracji obowiązuje każdorazowa dezynfekcja stolika po zakończeniu obsługi klientów Restauracji; klienci Restauracji mogą zajmować          jedynie te stoliki które zostały oznaczone napisem „zdezynfekowano”.
 • Kids Club
 1. Do Kids Clubu może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. W Kids Clubie istnieje obowiązek zachowania dystansu przestrzennego pomiędzy osobami, które nie są wspólnie zakwaterowane w jednym domku, wynoszącego             minimum 2 (dwa) metry.
 3. Na terenie Kids Clubu osoby dorosłe zobowiązane są do zasłaniania ust
  i nosa.
 4. Każda osoba wchodząca do Kids Clubu i wychodząca z Kids Clubu jest zobowiązana do dezynfekcji rąk przy wejściu płynem dezynfekującym.
 5. Na terenie Kids Clubu stosuje się rozwiązania uniemożliwiające kontakt osób wchodzących i wychodzących z Kids Clubu, w szczególności poprzez właściwy           układ wejść i wyjść. Osoby korzystające z Kids Clubu są zobowiązane            przestrzegać właściwych oznaczeń umieszczonych na drzwiach Kids Clubu.
 6. Przed wejściem do Kids Clubu obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i pozostawienia go w wydzielonej strefie oraz zmiany skarpetek na czyste, nieużywane,        dostosowane do wymogów bezpieczeństwa Kids Club. Opiekunowie dzieci     zamiast zdjęcia obuwia mogą korzystać z ochraniaczy na obuwie dostępnych przy wejściu do Kids Clubu.
 7. Na terenie Kids Clubu obowiązuje zakaz wnoszenia zabawek oraz innych domowych przedmiotów należących do Gości.
 • Sytuacje awaryjne
 1. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Collins Resorts wyraźnych objawów choroby u Gościa, takich jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności
              w oddychaniu, temperatura powyżej 37,5 C, obsługa Collins Resorts ma prawo           odmówić Gościowi wejścia lub zakwaterowania na terenie Collins Resorts.
              W takim przypadku Gość zostanie poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu         się do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie przy ulicy          Chałubińskiego 7, tel. (94) 348 84 00 oraz poinformowaniu Powiatowej Stacji          Sanitarno – Epidemiologicznej w Kołobrzegu przy ulicy Waryńskiego 8, 78 – 100             Kołobrzeg, tel. (94) 352 35 54 lub 694 493 755.
 2. Jeżeli wyraźne objawy choroby u Gościa takie jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, temperatura powyżej 37,5 C zostaną   stwierdzone u Gościa zamieszkującego domek w Collins Resorts, zostanie on         czasowo odizolowany w dedykowanym pomieszczeniu, a obsługa Collins Resorts        zawiadomi dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia.
 3. Gość u którego podejrzewa się zakażenie COVID – 19 zobowiązany jest do stosowania się do poleceń obsługi Collins Resorts, w tym do poinformowania        o miejscach swojego poruszania i przebywania na terenie Collins Resorts, aby          obsługa Collins Resorts mogła dokonać właściwych czynności zapobiegających wystąpienia zagrożenia pozostałych Gościu lub obsługi Collins Resorts.
 4. W przypadku odmowy zakwaterowania Gościa w Collins Resorts lub nakazania Gościowi opuszczenia Collins Resorts, z przyczyn związanych z zakażeniem        COVID – 19, Collins Resorts nie będzie zobowiązana do zwrotu wpłaconego          zadatku lub ceny pobytu w Collins Resorts.
 • Postanowienia końcowe

 

 1. Przepisy Regulaminu dotyczące Gości stosuje się także wobec osób zakwaterowanych razem z Gośćmi.
 2. Na recepcji dostępne są telefony kontaktowe i adresy do punktów medycznych.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 22 lipca 2020 roku i obowiązuje do odwołania.
 4. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem podania zmienionego      Regulaminu do wiadomości poprzez jego publikację na stronie internetowej   Collins Resorts pod adresem www.collins-resorts.pl.